image
Drobečková navigace

Úvod > O nás > Reference > Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky - Smlouva o dílo

(dále jen „VOP“)

 
1. Platnost Všeobecných obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP upravují podmínky realizace jednotlivých smluv o dílo, které uzavírá obchodní společnost ARCgroup s.r.o jako zhotovitel a stanoví podrobnou úpravu práv a povinností smluvních stran v rámci jejich spolupráce.

1.2. Tyto VOP se použijí pro úpravu smluvních vztahů v případě, že na ně odkazuje příslušná objednávka, či smlouva o dílo a jsou považovány za nedílnou součást smlouvy o dílo.

1.3. V případě odlišného obsahu smlouvy o dílo a VOP, mají ujednání obsažená v smlouvě o dílo přednost, před odlišnými ujednáními obsaženými v těchto VOP.

1.4. Obchodní podmínky objednatele, jež jsou v rozporu s těmito VOP, nebo se od nich odchylují, jsou v tomto rozsahu neúčinné.

1.5. Vzájemné vztahy neupravené těmito VOP nebo samotnou smlouvu o dílo se řídí ustanoveními právního řádu České republiky.


2. Výklad termínů

2.1. Zhotovitelem se dle těchto VOP rozumí vždy obchodní společnost ARCgroup s.r.o.

2.2. Objednatelem se dle těchto VOP rozumí objednatel ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku, bez ohledu na to, jak je v samotné smlouvě o dílo označen.

2.3. Dílem se rozumí zhotovení určité věci, údržba, oprava nebo úprava věci, nebo činnost s jiným výsledkem dodávané ze strany zhotovitele objednateli. Rozsah, požadovaná kvalita a způsob provedení díla jsou podrobně specifikovány v objednávce. Pokud by dílo v objednávce či smlouvě o dílo nebylo určeno nezaměnitelným způsobem a vznikla by tak pochybnost jaké dílo má zhotovitel provést, je tento povinen o této skutečnosti informovat objednatele a vyčkat s dodáním na upřesnění díla ze strany objednatele.

2.4. Smlouvu o dílo se rozumí smlouva o dílo uzavřena dle části 3. těchto VOP. Smlouvou o dílo se rozumí též rámcová smlouva o dílo, na jejímž základě budou jednotlivé smlouvy o dílo dle části 3. těchto VOP uzavírány.

  3. Proces uzavírání smlouvy o dílo

3.1. Za návrh objednatele na uzavření smlouvy o dílo ve smyslu ustanovení § 1731 až § 1739 Občanského zákoníku se považuje písemná objednávka objednatele doručena zhotoviteli prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronické pošty, datové schránky, či osobním doručením.

3.2. Zhotovitel akceptací objednávky (písemným potvrzením o přijetí objednávky), ve lhůtě stanovené pro akceptací objednávky, stvrzuje svůj bezvýhradný a plný souhlas s objednávkou a těmito VOP a mezi smluvními stranami vzniká platná Smlouva o dílo.

3.3. Zhotovitel je povinen písemnou objednávku objednatele písemně potvrdit ve lhůtě 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení a to prostřednictvím držitele poštovní licence, elektronick y, datovou zprávou či osobním doručením. Dokud nebylo přijetí objednávky písemně potvrzeno a řádně doručeno objednateli, je tento oprávněn písemně objednávku odvolat. Marným uplynutím lhůty 5 pracovních dnů k potvrzení objednávky se má objednávka za odmítnutou.

 4. Předmět smlouvy o dílo, způsob provedení díla a kontrola provádění díla

4.1. Předmětem smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést na vlastní náklad a nebezpečí za podmínek stanovených ve Smlouvě o dílo (těchto VOP) dílo a tomu odpovídající závazek objednatele dílo převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu díla.

4.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo řádným a odborným způsobem, včas a v souladu s pokyny objednatele, smlouvou o dílo, platnými právními předpisy, v souladu s veškerými technickými požadavky, oborovými normami a doporučeními výrobců a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba.

4.3. Dílo musí odpovídat všem technickým a bezpečnostním normám pro daný druh díla. Pokud je dílo prováděno na základě vzorků dodaných objednatelem, či výslovných požadavků a pokynu objednatele, musí dílo odpovídat těmto vzorkům, jakož i požadavkům a pokynům objednatele. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli všechny požadavky a pokyny nezbytné k provedení díla před zahájením prací na díle. V případě, že objednatel v průběhu provádění díla změní své původní požadavky či pokyny, přičemž dílo je již v takovém stupni rozpracovanosti, že nové požadavky a pokyny nelze provést, považují se nové pokyny a požadavky za novou objednávku, přičemž objednatel je povinen zhotoviteli uhradit zhotovitelem již realizovanou část díla.

4.4. Zhotovitel prohlašuje, že při provedení díla nebyly porušeny žádné právní předpisy a že dílo splňuje veškeré požadavky právními předpisy stanovené.

4.5. Zhotovitel se zavazuje sdělit objednateli na výzvu stav provádění díla a jeho jednotlivých částí.

4.6. Zhotovitel je před započetím díla povinen zjistit s vynaložením odborné péče, zda řádnému provedení díla nebrání žádné překážky. Případnou existenci překážek je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu oznámit objednateli. Pokud objednatel zjistí v průběhu provádění díla překážky bránící provedení díla a objednatel po oznámení překážek tyto ve lhůtě 7 pracovních dnů od jejich oznámení neodstraní, je zhotovitel oprávněn od smlouvy odstoupit. Objednatel je však povinen zhotoviteli uhradit již provedenou část díla.

4.7. Zhotovitel je povinen provádět dílo osobně a/nebo prostřednictvím subdodavatelů. V případě, že zhotovitel bude provádět dílo nebo jeho část prostřednictvím subdodavatele, odpovídá objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

4.8. Zhotovitel po celou dobu provádění díla nese nebezpečí škody vzniklé na jakékoli části díla až do doby převzetí díla objednatelem.

 

5. Předání a převzetí díla

5.1. Dílo se má za předáno zhotovitelem a převzato objednatelem 1) v okamžiku nahrání datového souboru do datového uložiště spravovaného zhotovitelem a sdělením přístupových údajů do tohoto uložiště objednateli nebo 2) odeslání datového souboru na emailovou adresu uvedenou objednatelem. Volba způsobu předání a převzetí díla je objednatel povinen předem sdělit zhotoviteli. Pokud tak neučiní, má se za to že strany zvolily variantu ad 1).

5.2. Dílo se má za řádně provedené, pokud má všechny vlastnosti stanovené smlouvou o dílo, podklady k provedení díla, obecně závaznými právními předpisy a pokyny objednatele. Společně s dílem jsou předány veškeré doklady, jež se k dílu vztahují. Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje vady nebo nedodělky, které nebrání užívání díla. Převzetím vadného díla však nejsou nikterak dotčeny nároky objednatele z odpovědnosti za vady. Pokud byl objednatel zhotovitelem vyzván k převzetí díla a na výzvu nereaguje, případně odmítne dílo převít, aniž by toto vykazovalo vady, které brání jeho užívání, má se dílo za předané dle čl. 5.1. těchto VOP.

5.3. Dílo musí být předáno v termínu dle smlouvy o dílo. Pokud není termín předání ve smlouvě o dílo vysloveně stanoven, je zhotovitel povinen dílo předat v termínu do 30 pracovních dnů ode dne převzetí produktů od objednatele. U video produkce, může být lhůta pro odevzdání sjednána i delší.

6. Nebezpečí škod a vlastnické právo

6.1. Vlastníkem díla je po celou dobu provádění díla zhotovitel.

6.2. Nebezpečí škod na zhotovovaném předmětu díla a všech věcech předaných ze strany objednatele zhotoviteli za účelem provedení díla (např. technické výkresy, vzorky atd.), nese od započetí s prováděním díla až do řádného provedení, díla zhotovitel. Zhotovitel se zavazuje tyto věci použít toliko pro potřeby provedení díla pro objednatele a vysloveně se zavazuje zajistit, aby nedošlo k jejich použití či zneužití jakoukoli třetí osobou.

6.3. Zhotovitel se zavazuje vést přesnou evidenci veškeré dokumentace, jež mu byla se strany objednatele, za účelem provedení díla předána. Při předávání díla je zhotovitel povinen předat objednateli spolu s dílem zpět veškerou dokumentaci, jež od něj v souvislosti s provedení díla převzal.

 7. Odpovědnost za vady, záruka za jakost a záruční doba

7.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které se na díle vyskytují v době jeho předání. ¨

7.2. V případě, že objednatel zjistí vady díla, je povinen tuto skutečnost neprodleně písemně oznámit zhotoviteli, včetně přesného popisu vady nebo způsobu, jakým se vada projevuje. Pokud se jedná o vadu, která se na díla vyskytovala ke dni jeho předání a převzetí, je zhotovitel povinen tuto vadu bez zbytečného odkladu oznámit.

7.3. Po odstranění jakékoli reklamované vady je objednatel povinen zhotoviteli písemně potvrdit, že vada byla v plném rozsahu odstraněna, s uvedením data odstranění vady.

 8. Cena díla a platební podmínky

8.1. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli cenu díla specifikovanou ve smlouvě o dílo.

8.2. Nárok zhotovitele na zaplacení ceny díla vzniká okamžikem předání díla.

8.3. Do doby doručení originálu faktury objednateli, není objednatel v prodlení se splněním povinnosti zaplatit cenu díla vyúčtovanou předmětnou fakturou.

8.4. Splatnost ceny díla je stanovena ve smlouvě o dílo. Pokud tomu tak není, má se za to, že splatnost ceny díla je do 14 dnů ode dne doručení řádné faktury. V případě opravy či doplnění faktury, se za doručení řádné faktury považuje až okamžik doručení nové řádné faktury.

8.5. Dnem zaplacení ceny díla je v případě bezhotovostní platby den, kdy je cena díla připsána na účet zhotovitele.

8.6. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, je zhotovitel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05% z dlužné částky za každý započatý den prodlení, tímto není dotčeno právo zhotovitele požadovat vedle smluvní pokuty rovněž zákonný úrok z prodlení.

9. Ostatní ujednání

9.1. Objednatel a zhotovitel činí nesporným, že v případě výskytu událostí vyšší moci se o dobu, po kterou trvá tato vyšší moc, prodlužují lhůty pro splnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo či těchto VOP. Za událostí vyšší moci se považuje zejména požár, povodeň, zemětřesení, jiná živelná pohroma a válka. Za událost vyšší moci nejsou v žádném případě považovány stávka, platební neschopnost, nedostatek pracovních sil a materiálu či zpoždění dodávky ze strany subdodavatelů.

9.2. Objednatel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 Občanského zákoníku.

9.3. Objednatel je povinen si ve lhůtě do 30 dnů ode dne převzetí díla vyzvednout v sídle zhotovitele veškeré produkty, které byly zhotoviteli předány za účelem provedení díla. Pokud ze strany objednatele ve stanovené lhůtě nedojde k vyzvednutí produktů, vzniká zhotoviteli prvním dnem následujícím po uplynutí lhůty k vyzvednutí, právo požadovat po objednateli úhradu poplatku za uskladnění ve výši 100,- Kč, za každý započatý den prodlení s povinností vyzvednout si produkty. Poplatek ze uskladnění je splatný do tří dnů ode dne, kdy k jeho úhradě bude objednatel zhotovitelem vyzván.

9.4. Zhotovitel je povinen provádět zálohování dat pro objednatele a to maximálně ve lhůtě 24 měsíců ode dne provedení díla. V případě požadavku objednatele na zálohování dat nad rámec shora uvedené lhůty, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli částku ve výši 100,- Kč, za každý další započatý měsíc po uplynutí shora uvedené lhůty.

10. Odstoupení od smlouvy

10.1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo pokud: a) zhotovitel nezahájil provádění díla, b) zhotovitel je v prodlení s předáním díla o více než 30 pracovních dnů, vyjma případů, kdy objednatel odsouhlasí posun termínu předání, c) zhotovitel přes předchozí upozornění ze strany objednatele provádí dílo neodborně a/nebo v rozporu se stanovenými technologickými postupy, d) zhotovitel nemá potřebnou odbornou způsobilost pro a odpovídající oprávnění k provádění k provádění díla nebo tuto způsobilost ztratí. Odstoupení od smlouvy musí být vždy učiněno v písemné formě a musí být odesláno zhotoviteli. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem doručení oznámení o odstoupení druhé straně.

10.2. Zhotovitel je oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, pokud je objednatel po dobu delší než 30 dnů v prodlení se splatností faktury za cenu díla. Zhotovitel je dále oprávněn odstoupit od smlouvy o dílo v případě, že objednatel neposkytne součinnost nezbytnou k provedení díla, zejména pokud nepředá potřebné vzorky či neupřesní požadované informace.

10.3. Odstoupením od smlouvy však nezanikají nároky na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy o dílo či VOP, nároky vyplývající z odpovědnosti za vady, nároky na zaplacení smluvních pokut vzniklých za dobu trvání smlouvy o dílo, ujednání odpovědností za vady, ujednání o vypořádání smluvních stran pro případ odstoupení.

10.4. Zanikne-li závazek zhotovitele provést dílo z důvodů, za které odpovídá objednatel, je zhotovitel oprávněn požadovat úhradu prací pro objednatele na díle již vykonaných a to v souladu se smlouvou o dílo.

10.5. Zanikne-li závazek zhotovitele provést dílo z důvodů, za které odpovídá zhotovitel, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli cenu již provedené části díla podle ceny v místě a čase obvyklé.


11. Ochrana důvěrných informací

11.1. Veškeré informace týkající se díla, smlouvy o dílo a jakékoli informace, údaje a data týkající se spolupráce smluvních stran podle smlouvy o dílo, zejména informace týkající se jejich výkonů, plánů, rozpočtů, odměn, kontaktů, smluv, závazků nebo práv, bez ohledu na to, v jaké formě a v jakém obsahu se tyto informace nacházejí, zejména však informace obsažené v podkladech, plánech, přehledech, analýzách, korespondenci či jiných dokumentech v písemné, elektronické či audiovizuální formě, jejichž zveřejnění či jiné poskytnutí není vyžadováno právním řádem České republiky, budou považovány za důvěrné. Důvěrnou informací je rovněž jakákoli jiná informace, jež za důvěrnou označí zhotovitel.

11.2. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele neužije důvěrné informace pro jiné účely, než pro účely provádění díla a splnění a splnění povinností podle smlouvy o dílo. Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu objednatele nezveřejní, ani jinak neposkytne důvěrné informace žádné třetí osobě, vyjma svých zaměstnanců, jímž však může být důvěrná informace poskytnuta pouze v případě, pokud budou zavázáni udržovat takovou informaci v tajnosti.

11.3. Závazek důvěrnosti trvá po dobu 10 let, ode dne uzavření smlouvy o dílo.

 

 12. Závěrečná ustanovení

12.1. Zhotovitel si vyhrazuje právo změny VOP v průběhu existence závazkového vztahu. Tuto změnu podmínek je povinna neprodleně oznámit druhé smluvní straně. V případě, že u existujícího závazkového vztahu obchodní partner se změněnými podmínkami nesouhlasí a smluvní strany se nedohodnou jinak, platí, že závazkový vztah končí a smluvní strany jsou povinny vyrovnat doposud přijatá plnění.

12.2. Pokud se některá ustanovení výše uvedených VOP stanou z části nebo úplně neúčinné z důvodu změny právního řádu, zůstávají ostatní části v účinnosti.